Türkiye'de Öğrenim Görecek Yabanci Öğrencilerin Türkiye İçinden İkamet İzni Başvurusu Yapabilmelerine İlişkin Duyuru

Bakü Büyükelçiliği 15.07.2014

TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖRECEK YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE İÇİNDEN İKAMET İZNİ BAŞVURUSU YAPABİLMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

Türkiye’de öğrenim görecek yabancı öğrenciler 6458 sayılı Kanunun 22. Maddesi uyarınca Türkiye içinden ikamet izni başvurusu yapabilecekler arasında sayılmıştır. Dolayısıyla yabancı öğrencilerin ikamet izinlerine dair iş ve işlemlerin mümkün olduğunca kolaylaştırılmış usullerle düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

1) Ülkemize vize ile ya da vize muafiyetinden yararlanarak gelip Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, yüksek lisans, doktora,

Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyesinde öğrenim görecek yabancı öğrenciler Kanunun 39.[i]

maddesindeki [ii]şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla
öğrenim meşruhatlı vize aranmaksızın başvuruları kabul edilerek sonuçlandırılacaktır.

2) Türkiye’de ikamet izni ile kalmakta iken bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıp Uzmanlık Eğitimi

(TUS) Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi(DUS) seviyesinde eğitim görme hakkı elde edenler için de birinci maddede belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.

3) Uluslararası öğrenci değişim ve kültür programları ile AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversitelerce davet edilen yabancı öğrenciler için öğrenim (meşruhatlı vize) koşulu aranmadan başvuruları işleme alınacaktır.

4)Valiliklerde öğrenci ikamet izni müracaatlarına öncelik tanınacak, bu işlemler için öğrencilerin ayıracağı sürenin en aza indirilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınacaktır.

5)Öğrencilerin kayıt dondurma, kayıt yenileme, okul değiştirme, öğrenimin sürdürülemeyeceği konusunda ortaya çıkan kanıtlar

(14 başarısızlık, devamsızlık vs.) ve ilişik kesme durumlarında ilgili üniversite valiliğe derhal bilgi verilecektir.

6) Ülkemizin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde eğitim amacıyla gelen öğrencilerin sağlık sigortalarındaki ve sosyal yükümlülüklerindeki anlaşma hükümleri geçerli olacaktır.

7) Özel Öğrenci kapsamında gelerek kayıt yaptıranlara, durumlarını belgelemeleri kaydıyla kısa dönem ikamet izni düzenlenecektir.

8) Öğrenci ikamet izni hamili olup kaydını başka bir üniversiteye taşıyan öğrencilerin ikamet izinlerini yenilemeleri gerekmektedir. Bu öğrencilerin ikamet izinleri arasında boşluk bırakılmayacaktır.

9) Okullarında azami eğitim süresini doldurduğu halde mezun olamayan ve sınavlara girme hakkı dışında öğrencilik haklarından yararlanamayanlarla ilgili olarak ikamet izni talepleri kısa dönem ikamet izni kapsamında değerlendirilecektir.

10) Öğrenimini sürdüremeyeceği konusunda kanıtların ortaya çıkması, ikamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi ya da bu iznin sırf Türkiye’de kalabilmek amacıyla alındığının anlaşılması halinde (öğrenci ikamet izni) valiliklerce re’sen iptal edilebilecek, süresi bitmişse uzatılmayacaktır.

Saygıyla duyurulur.

Bakü Büyükelçiliği


[i]Öğrenci ikamet izninin şartları

MADDE 39 – (1) Öğrenci ikamet izninde aşağıdaki şartlar aranır:

a) 38 inci madde kapsamındaki bilgi ve belgeleri ibraz etmek

b) 7 nci madde kapsamına girmemek

c) Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek

[ii]Öğrenci ikamet izni

MADDE 38 – (1) Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek yabancılara öğrenci ikamet izni verilir.

(2) Bakımı ve masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenilen ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin muvafakatiyle öğrenimleri süresince birer yıllık sürelerle öğrenci ikamet izni verilebilir ve uzatılabilir.(3) Öğrenci ikamet izni, öğrencinin anne ve babası ile diğer yakınlarına, ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamaz.

(4) Öğrenim süresi bir yıldan kısa ise öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamaz.

Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar

MADDE 7 – (1) Aşağıdaki yabancılar, Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyerek geri çevrilir:

a) Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet ya da çalışma izni olmayanlar ile bu belgeleri veya izinleri hileli yollarla edindiği veya sahte olduğu anlaşılanlar

b) Vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar

c) 15 inci maddenin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, vize muafiyeti kapsamında olsalar dahi, 15 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan yabancılar

(2) Bu maddeyle ilgili olarak yapılan işlemler, geri çevrilen yabancılara tebliğ edilir. Tebligatta, yabancıların karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabilecekleri ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır.


Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

1.1.2021 4.1.2021 Yılbaşı Tatili
20.1.2021 20.1.2021 Milli Matem Günü
8.3.2021 8.3.2021 Dünya Kadınlar Günü
20.3.2021 26.3.2021 Nevruz Bayramı
10.5.2021 10.5.2021 Faşizme Karşı Zafer Günü
10.5.2021 14.5.2021 Ramazan Bayramı
28.5.2021 28.5.2021 Cumhuriyet Bayramı
15.6.2021 15.6.2021 Milli Kurtuluş Günü
28.6.2021 28.6.2021 Silahlı Kuvvetler Günü
20.7.2021 21.7.2021 Kurban Bayramı
9.11.2021 9.11.2021 Bayrak Günü
31.12.2021 31.12.2021 Dünya Azerbaycanlıları Dayanışma Günü