Büyükelçiliğimiz Askeri Ataşeliğinin İhale İlanı

Bakü Büyükelçiliği 16.12.2014

İHALE İLANI

BAKÜ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ATAŞELİĞİ VE ASKERİ İŞBİRLİĞİ KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ MUHTELİF 23 ADET TAŞIT SATIŞI

3212 Sayılı Kanun, 2010/41 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri ve MSY 310-6 (B) Yönergesine göre Kapalı Teklif Açık Artırma Usulüyle ve Sözleşme yapılmak ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2014 / 01

1-İdarenin:

- Adresi Kızıl Şerq Şeherciyi (Salyanski Kazarma), Tbilisi Prospekti Nu.:63 370000 Bakü/AZERBAYCAN

- Telefon ve faks numarası: 012 538 13 64 - 012 538 57 06

- Elektronik posta adresi: asat.baku.id@tsk.tr

- İhale dokümanının görülebileceği yer: TSK Ataşeliği ve Askeri İşbirliği Koordinasyon Kurul Başkanlığı Qızıl Şerq Şeherciyi (Salyanski Kazarma) Tbilisi Prospekti No:63 370000 Bakı / AZERBAYCAN.

2-İhale Konusu Malın:

- Niteliği, Türü ve Miktarı: Ekte sunulan belgelerde cinsi, markası, modeli ve model yılı belirtilen 23 adet araç.

- Teslim yeri: TSK Ataşeliği ve Askeri İşbirliği Koordinasyon Kurul Başkanlığı Qızıl Şerq Şeherciyi (Salyanski Kazarma) Tbilisi Prospekti No:63 370000 Bakı / AZERBAYCAN.

- Teslim tarihi: Sözleşmenin taraflarca imzasına müteakiben 5 (Beş) iş günü içerisinde ihale bedelinin tamamının yatırıldığına dair dekontun idareye ibraz edildikten sonra en geç 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde araçlar teslim alınacaktır. (Sözleşme Tasarısı Madde 10 ve 11’ de belirtildiği şekilde olacaktır.)

3-İhalenin:

- Yapılacağı yer: Qızıl Şerq Şeherciyi (Salyanski Kazarma) Tbilisi Prospekti No:63 370000 Bakı / AZERBAYCAN. TSK Ataşeliği ve Askeri İşbirliği Koordinasyon Kurul Başkanlığı sınav salonunda yapılacaktır.

- Tarihi ve saat: 26 Aralık 2014, Cuma / Saat: 15.00

4-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

İhaleye Azerbaycan Cumhuriyeti’nde teklif veren kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşları katılabilecektir.

İsteklilerin, ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

- İstekliler Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Cetveli ,

- Başkası adına vekil olarak ihaleye katılacakların noterden onaylı vekaletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri,

- Tüzel kişiliğe Vergiler Bakanlığından alınmış Şahadetname ve Şirket Kayıt Belgesi ile Firma/Şirket Kuruluş Esasnamesi (Nizamname).

- Geçici teminat alınmayacaktır. İhale Satış Bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat alınacaktır. Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları ile resmi makamlarca ibraz edilmiş devlet iç borçlanma senetleri Kesin Teminat olarak kabul edilecektir. Kesin Teminat olarak kabul edilecek değerler; banka teminat mektubu idarenin Azertürk Bankasındaki resmi (Kurumsal) hesap numarasına nakit olarak yatırılacaktır. Sözleşme yapma süresi içerisinde şartname hükümlerini eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde kesin teminat alınmayacaktır.

- Yeterlik belgesi istenmeyecektir.

5- Fiyat üzerinde görüşmeler sonucunda tahmin edilen bedelden aşağı olmamak şartıyla en yüksek fiyat teklifini veren isteklinin fiyat teklifi; ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilecektir. İhaleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam edilecektir. Teklifler komisyon önünde yazılı olarak verilecektir.

6-.İhale şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm isteklilere açıktır.]

7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve imza karşılığı bedelsiz teslim alınabilir. İhaleye katılabilmek için İhale Dokümanını teslim almak zorunludur

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türk Silahlı Kuvvetleri Ataşeliği ve Askeri İşbirliği ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kızıl Şerq Şeherciyi (Salyanski Kazarma), Tbilisi Prospekti Nu.:63 370000 Bakü/AZERBAYCAN adresine elden teslim edilecektir.

9-İhalede işin tamamına teklif verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10-Satışı yapılacak olan taşıtların tahmini toplam bedeli 124.500,00 (Yüzyirmidörtbinbeşyüz) ABD Doları’dır. Araçlar diplomatik plakalı olup gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilmiştir. Yüklenici bu ilan metninde belirtilen ve Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti tarafından belirlenen gümrük rüsumları ve vergiler ile diğer rüsumları ve vergileri ödemek zorundadır. Vergilerde yüklenicinin ödemesi esnasında Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti tarafından getirilecek artış ve azalışlar da yüklenici bu sorumluluğu taşır, her türlü fark yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici tarafından ödenecek bu vergi tutarlarının araç satış bedelinin üzerinde olması durumunda idareye sorumluluk yüklenemez, yüklenici vergi tutarının tamamını ihale kararının tebliğine müteakip Azerbaycan Cumhuriyeti Devletinin ilgili kurumlarına yatırmak zorundadır.

11-Satışı yapılacak olan taşıtların ihale sonrası ödenecek vergi tutarının satış tutarına eşit veya üzerinde olması durumunda yüklenici her halükarda 9.666,72 (Dokuzbinaltıyüzaltmışaltıvirgülyetmişiki) ABD Doları’nı idarenin ihale dökümanında belirtilen banka hesabına yatırmak zorundadır.

12-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

13-İdare hesabına yatırılacak satış tutarının tespit esasları:

- Yüklenici tarafından ödenecek vergi tutarının ihale satış tutarına eşit veya üzerinde olması durumunda; Yüklenici bu durumda 9.666,72 (Dokuzbinaltıyüzaltmışaltıvirgülyetmişiki) ABD Dolarını idarenin ihale dokümanında belirtilen banka hesabına yatırmak zorundadır. (Örneğin; Ödenecek vergi tutarı:130.000,00 ABD Doları, İhale satış tutarı: 127.000,00 ABD Doları ise İdareye ödenecek tutar: 9.666,72 ABD Doları olacaktır.)

- Yüklenici tarafından ödenecek vergi tutarı ile ihale satış tutarı arasındaki farkın idarenin aleyhine 9.666,72 ABD Dolarının altında olması durumunda; yüklenici her halükarda bu tutarı idarenin ihale dokümanında belirtilen banka hesabına yatırmak zorundadır.(Örneğin; Ödenecek vergi tutarı:117.000,00 ABD Doları, İhale satış tutarı: 126.000,00 ABD Doları ise İdareye ödenecek tutar: 9.666,72 ABD Doları olacaktır.)

- Yüklenici tarafından ödenecek vergi tutarı ile ihale satış tutarı arasındaki farkın idarenin lehine 9.666,72 ABD Dolarının üzerinde olması durumunda; yüklenici yeni oluşan bu tutarı idarenin ihale dokümanında belirtilen banka hesabına yatırmak zorundadır. (Örneğin; Ödenecek vergi tutarı:117.000,00 ABD Doları, İhale satış tutarı: 140.000,00 ABD Doları ise İdareye ödenecek tutar: 23.000,00 ABD Doları olacaktır.)

- 21/1,2,3 maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı idareye sorumluluk yüklenemez. Yasal değişikliklerden kaynaklanacak vergi tutarlarındaki artış ve azalışlardan dolayı oluşacak her türlü fark Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici, vergi tutarını Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti nezdindeki ilgili kurumlara yatırmak zorundadır. Satış tutarının üzerinde ödenecek vergi tutarı İdareden talep edilemez.

14-Diğer Hususlar: Sözleşme yapma süresi içerisinde yüklenici tarafından araçların ilan metninde belirtilen tahmini gümrük vergileri ilgili makamlara ödenerek ödendi makbuzlarının ibrazını müteakip, sözleşme taraflarca imzalanacaktır. Sözleşmenin taraflarca imzasını müteakip satışı yapılan araçların İdare adına Yüklenici tarafından satış tutarı ilgili banka hesabına yatırılacaktır. Araçların trafiğe çıkış işlemleri ve bu işlemlerden doğacak her türlü ödeme Yükleniciye aittir. Araçların Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti nezdindeki tüm işlemleri, her türlü vergi ve ödemeleri Yükleniciye aittir. İdarenin sorumluluğu araçların Yükleniciye teslimi ile birlikte son bulacaktır.

Aycan KIVANÇ

P.Yb.

İhale Komisyon Başkanı

İlgili Dosyalar

İLAN metni.docx

İLAN metni Azerbaycan dili.docx

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:30

1.1.2020 6.1.2020 Yılbaşı Tatili
20.1.2020 20.1.2020 Milli Matem Günü
8.3.2020 8.3.2020 Dünya Kadınlar Günü
20.3.2020 26.3.2020 Nevruz Bayramı
9.5.2020 9.5.2020 Faşizme Karşı Zafer Günü
24.5.2020 25.5.2020 Ramazan Bayramı
28.5.2020 28.5.2020 Cumhuriyet Bayramı
15.6.2020 15.6.2020 Milli Kurtuluş Günü
26.6.2020 26.6.2020 Silahlı Kuvvetler Günü
31.7.2020 1.8.2020 Kurban Bayramı
9.11.2020 9.11.2020 Bayrak Günü
31.12.2020 31.12.2020 Dünya Azerbaycanlıları Dayanışma Günü